Zaštitnik prava pacijenata

Zaštitnik pacijentovih prava je Stojan Stanojković, diplomirani pravnik, tel. 0290/70-850.

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo mogu se obratiti pismenim putem zaštitniku prava pacijenata.

Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti ovde.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

  • anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • prigovor podnosi pacijent lično ili član uže porodice pacijenta
  • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 2 dana
  • prigovor i odgovor sačinjavaju se u 2 primerka
  • predmet prigovora (tj.razlog za njegovo podnošenje) mora biti precizan u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

Zaštitnik prava pacijenata odgovor daje u formi pravnog saveta. mišljenja ili obaveštenja o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava.

Ako je zaštitnik prava pacijenata svojim selovanjem ispravio uočenu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta, to se konstatuje u odgovoru na prigovor.

Pacijenti koji i dalje nisu zadovoljni odgovorom na svoj prigovor, mogu se obratiti i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije (11000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26).